Danfoss ECtemp Smart-applikationen – licensavtal för slutanvändare och friskrivningsklausul

Danfoss ECtemp Smart-applikationen – licensavtal för slutanvändare och friskrivningsklausul

1. Licens
Licensavtalet för slutanvändare och friskrivningsklausulen (”Avtalet”) har ingåtts mellan Danfoss A/S eller dess dotterbolag (av vilka alla refereras till som ”Danfoss”) och dig som slutanvändare (”Du” eller ”Användaren”). I det här avtalet skall ”Dotterbolag” åsyfta en enhet som direkt eller indirekt styrs av Danfoss A/S, antingen genom aktieandelar eller rösträtt.

Vid godkännandet av det här avtalet ger Danfoss dig en begränsad, icke-exklusiv, icke överförbar, royaltyfri, global licens (”Licensen”) som ger dig rätt att installera och använda Danfoss ECtemp Smart-applikationen (”Applikationen”), som användaren kan använda på alla enheter som han eller hon äger eller styr. Licensen beviljas under förutsättning att användaren uppfyller följande:
a) Villkoren i det här avtalet
b) Danfoss användarvillkor (finns på www.danfoss.com)
c) Danfoss sekretesspolicy (finns på www.danfoss.com)

2. Samtycke gällande användning av data
Genom att installera och använda applikationen samtycker du till att Danfoss får samla in, använda, registrera och lagra information om dina uppvärmningsbehov, användarbörvärden, IP-adresser, programvaru- och maskinvaruattribut, anslutningsfel och användarinteraktion. Sådan information används av Danfoss för att förbättra fabriksinställningar och applikationens prestanda.

3. Äganderätt
Licensen och applikationen innehåller skyddad information som ägs av Danfoss och som är skyddad av gällande immaterialrätt. Förutom vad som uttryckligen tillåts här, får sådan Danfoss-information inte
i. användas för något annat syfte än i överensstämmelse med det här avtalet
ii. kopieras eller reproduceras i någon form
iii. modifieras, hyras ut, leasas, säljas, distribueras eller utnyttjas kommersiellt.

Danfoss förbehåller sig rätten att utan förvarning när som helst ändra, upphäva, ta bort eller inaktivera användarens åtkomst utan föregående meddelande. Namnet Danfoss, Danfoss-logotypen, andra Danfoss-varumärken, Danfoss-logotyper och annan Danfoss-grafik är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Danfoss eller dess dotterbolag. Användaren beviljas ingen rätt eller licens avseende sådana varumärken.

4. Tredjepartskomponenter
Applikationen kan innehålla vissa programvarukomponenter från tredje part (”Tredjepartskomponenter”), inklusive öppen källkod och fria programvarukomponenter, som alla har sin egen upphovsrätt och sina egna licensvillkor (”Tredjepartslicens”). En lista på programvarukomponenter som ingår och deras respektive licenser finns i Licenser för öppen källkod.

I den utsträckning en tredjepartslicens ger användaren rättigheter att använda, kopiera eller modifiera den öppna källkodskomponenten som är mer eller mindre täckande än de rättigheter som beviljas i det här avtalet, skall sådana rättigheter ha företräde framför de rättigheter och begränsningar som ges i det här avtalet endast för sådana tredjepartskomponenter.

5. Garantifriskrivning
Licensen tillhandhålls endast på grunderna ”i befintligt skick” och ”efter tillgänglighet” för de avsedda ändamål som bestämts av Danfoss, och allt användande sker på användarens egen risk. Applikationen samt resultat och information som framställts därav kan inte ersätta tekniska råd, utan måste verifieras av användaren. De/den är inga/inget löften/löfte och ska inte förstås som exakta data eller analyser.

Danfoss friskriver sig från alla garantier och villkor avseende applikationen, vare sig uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, inklusive men inte begränsat till, villkor för säljbarhet, tillfredställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, exakthet och icke-intrång i tredje parts rättigheter. Danfoss garanterar inte att applikationen uppfyller dina behov eller att användningen av den är oavbruten eller felfri.

6. Ansvarsbegränsning
I den utsträckning det inte förbjuds enligt lag skall Danfoss under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta, särskilda eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till, materiella skador, vara skadeståndsskyldiga på grund av förlust av besparingar, vinster eller data till följd av användning av applikationen.

7. Övrigt
Licensen skall automatiskt upphöra om användaren bryter mot något av villkoren i detta avtal. Danfoss kan säga upp licensen efter eget gottfinnande utan föregående meddelande.

Avtalet och licensen är föremål för materiell rätt i Danmark. Tvist som uppstår ur eller i samband med det här avtalet skall överlämnas till domstolarna i Danmarks exklusiva behörighet.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.