Danfoss ECtemp Smart – Licenční smlouva s koncovým uživatelem a Zřeknutí se práv

Danfoss ECtemp Smart – Licenční smlouva s koncovým uživatelem a Zřeknutí se práv
1. Licence
Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem a Zřeknutí se práv („Smlouva“) je uzavírána mezi společností Danfoss A/S nebo jejími přidruženými společnostmi (každý takový jednotlivý subjekt je dále označován jako „Danfoss“) a vámi, jako koncovým uživatelem („Vy“ nebo „Uživatel“). V této Smlouvě označuje termín „Přidružená společnost“ entitu, která je přímo či nepřímo ovládána společností Danfoss A/S pomocí podílů nebo hlasovacích práv.

Po přijetí této Smlouvy vám Danfoss udělí omezenou, neexkluzivní, nepřenosnou, bezplatnou, celosvětově platnou licenci („Licence“) na nainstalování a použití softwaru („Software“) integrovaného v termostatu Danfoss ECtemp Smart. Licence je udělována na základě souhlasu Uživatele s následujícími ustanoveními a dokumenty:
a) Podmínky této Smlouvy
b) Smluvní podmínky společnosti Danfoss (k dispozici na www.Danfoss.com)
c) Zásady ochrany osobních údajů společnosti Danfoss (k dispozici na www.Danfoss.com)

2. Automatické aktualizace softwaru
Danfoss může čas od času vyvinout opravy, opravy chyb, aktualizace a další modifikace pro zlepšení výkonu Softwaru („Aktualizace“). Připojením termostatu Danfoss ECtemp Smart k Internetu potvrdíte svůj souhlas s tím, že budou Aktualizace automaticky stahovány a instalovány do termostatu Danfoss ECtemp Smart bez předchozího upozornění nebo vyžádání souhlasu. Potvrzujete, že jste si vědomi, že můžete být vyzváni k nainstalování Aktualizací, abyste mohli použít Produkt pro vzdálený přístup.

3. Souhlas s použitím dat
Jestliže povolíte termostatu Danfoss ECtemp Smart připojit se bezdrátově k Internetu, vyjádříte souhlas s tím, že Danfoss může shromažďovat, používat, registrovat a ukládat informace týkající se názvů místností, požadavků na vytápění, uživatelských žádaných hodnot, IP adres, atributů softwaru a hardwaru, chyb připojení a uživatelských interakcí. Danfoss použije tyto informace ke zlepšení výchozích nastavení a zvýšení výkonu Softwaru.

4. Vlastnická práva
Tato Licence a Software obsahují informace o vlastnických právech společnosti Danfoss chráněných příslušnými právy na ochranu duševního vlastnictví. S výjimkou situací, které jsou v tomto dokumentu výslovně povoleny, nesmí být uvedené informace od společnosti Danfoss
i. použity k žádnému účelu, který není v souladu s touto Smlouvou,
ii. kopírovány ani reprodukovány v žádné formě, nebo
iii. měněny, pronajímány, půjčovány, prodávány, distribuovány nebo komerčně využívány.

Společnost Danfoss si vyhrazuje právo kdykoli změnit, pozastavit, odebrat nebo zakázat Uživateli přístup bez předchozího upozornění. Název Danfoss, logo Danfoss a další ochranné známky Danfoss, grafika a loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Danfoss nebo jejích přidružených společností. Uživateli nejsou udělována žádná práva ani licence s ohledem na tyto ochranné známky.

5. Komponenty třetích stran
Software může zahrnovat některé softwarové komponenty třetích stran („Komponenty třetích stran“), včetně komponent open source a bezplatného softwaru, přičemž každá komponenta má vlastní copyright a vlastní licenční podmínky („Licence třetí strany“). Seznam zahrnutých komponent softwaru a jejich příslušných licencí je uveden v odstavci 8. Pokud jakákoli Licence třetí strany uděluje Uživateli práva k použití, kopírování nebo úpravám Komponenty Open Source, která jsou širší nebo užší než práva udělená touto Smlouvou, mají taková práva přednost před právy a omezeními udělenými touto Smlouvou výhradně pro dané Komponenty třetí strany.

6. Zřeknutí se záruky
Tato Licence je poskytována „tak jak je“ a „jak je k dispozici“ pouze pro určené účely stanovené společností Danfoss a jakékoli použití je na vlastní riziko uživatele. Software a generované výsledky a informace tudíž nenahrazují technické informace, ale Uživatel je musí ověřit, nejedná se o sliby a nelze na ně spoléhat jako na přesná data nebo analýzy. Danfoss se zříká veškerých záruk a podmínek souvisejících se Softwarem, výslovných, předpokládaných nebo zákonných, včetně, mimo jiné, podmínek obchodovatelnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti ke konkrétnímu účelu, přesnosti a neporušení práv třetích stran. Danfoss neručí za to, že Software splní vaše požadavky a že jeho provoz bude nepřerušený a bezchybný.

7. Omezení odpovědnosti
V rozsahu povoleném zákonem neponese Danfoss za žádných okolností odpovědnost za žádné přímé, speciální, nepřímé nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, mimo jiné, škod na majetku, škod ze ztráty úspor nebo zisků nebo ztráty dat způsobených použitím Softwaru.

8. Různé
Licence bude automaticky ukončena v případě, že Uživatel poruší jakékoli ustanovení této Smlouvy. Danfoss může ukončit Licenci dle vlastního uvážení bez předchozího upozornění. Tato Smlouva a Licence podléhají dánskému hmotnému právu. Jakékoli spory vzniklé na základě této smlouvy nebo ve spojitosti s ní budou řešeny výhradně v jurisdikci dánských soudů.

9. Licence na komponenty třetích stran

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.